Menu Content/Inhalt
mobil porno indir mobil porno indir
Aktuálně arrow Rolnická usedlost
ROLNICKÁ USEDLOST č.p. 19 v KAŇOVICÍCH

Image        Image

Fotogalerie ROLNICKÉ USEDLOSTI

 

Významné mezinárodní ocenění rolnické usedlosti v Kaňovicích


           V roce 2011 se naší usedlosti dostalo významného mezinárodního ocenění v rámci projektu Terra Inkognita, kulturního programu Evropské unie ve Francii. Hlavním cílem projektu je uchování, propagace a rozvoj hliněné architektury v Evropě.
 
Prostřednictvím Ing. arch. Zuzany Syrové z Národního památkového ústavu Brno starosta obce v lednu 2011 podal  přihlášku do tohoto programu.
 
 Dne 18. 5. 2011 obdržela obec od paní architekty e-mail, ve kterém se píše:
 
….. „Vrátili jsme se právě z konference z Marseille, kde nominovaná usedlost z Kaňovic obdržela ocenění Outstanding Earthen Architecture in Europe“.
 
Rolnická usedlost č. p. 19 získala cenu

„VÝJIMEČNÁ HLINĚNÁ ARCHITEKTURA V EVROPĚ
 OCENĚNÍ 2011 “.

Hodnotící komise vybrala 42 staveb z celé Evropy. Naše usedlost patřila do II. kategorie (Stavby s pozoruhodným a odpovídajícím zásahem), kde z ČR byly oceněny 2 stavby.

Obdrželi jsme plaketu, která je umístěna na budově.

Image
 


Současně jsme obdrželi publikaci se seznamem všech oceněných staveb. Publikace v anglickém jazyce je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Image


Následuje volný překlad publikace z angličtiny


Projekt Terra [In]cognita

Evropský Projekt Terra [In]cognita (Earthen architecture in Europe - Hliněná architektura v Evropě) je financován v rámci Evropského programu „Culture 2007-2013“ (Kultura 2007-2013) a podporuje ho také francouzský region Provence-Alpes-Côte-d´Azur. Projekt řídí Training Centre for the Rehabilitation of the Architectural Heritage (Vzdělávání centrum pro obnovu architektonického dědictví) Ecole d´Avignon (Avignonské školy), na realizaci se podílejí Escola Superior Gallaecia, Vila Nova de Cerveira (obě Portugalsko), Polytechnický institut Valencie Institut pro restauraci architektonického dědictví (obě Španělsko), Univerzita Florencie, Technologická fakulta architektury a designu (Itálie) a Poradce pro architekturu, sídelní plánování a životní prostředí Vaucluse v Avignonu (Francie).

Výjimečná hliněná architektura v Evropě

Jedním z hlavních cílů projektu Terra [In]cognita je zvýšit povědomí veřejnosti o hliněné architektuře, jejím odkazu a současném využití. Ocenění se soustředí na výběr významných hliněných staveb, podporu uchování kulturního dědictví a rozvoj moderní hliněné architektury.
Hodnotící komise vybrala v souladu s pravidly oceňování 42 staveb. Komise byla jmenována Mezinárodním vědeckým výborem pro odkaz hliněné architektury organizace ICOMOS (= International Council of Monuments and Sites – Mezinárodní rada pro památky a sídla) a zasedali v ní: Maddalena Achenza (Itálie), Mariana Correia (Portugalsko), Valentina Cristini (Španělsko), Gabriel David (Francie), Hubert Guillaud (Francie), John Hurd (Spojené království – Velká Británie), Pamela Jerome (USA), Jacob Merten (Portugalsko) a Yvan Saint-Jours (Francie).
Kaňovice byly oceněny v kategorii II, kde se hodnotilo:

• Relevance zásahu (respektování charakteru stavby, přiblížení k původnímu konceptu). Archeologický, historický a architektonický význam
• Technické zvládnutí hliněné stavby (osobitost práce s hlínou, možné inovativní postupy)
• Hodnota využití (příhodnost nového využití stavby s ohledem na původní charakter)

  

 

Hrabinova zemědělská usedlost v Kaňovicích
 (překlad z publikace str. 25)


Vlastník: Obec Kaňovice
Období výstavby: konec 18. století
Datum obnovení: 2009
Architekt obnovení: Edita Vlčková
Adresa: Zemědělská usedlost č. 19, Kaňovice

Lidové stavby a historická struktura Kaňovic patří k typickým znakům oblasti Luhačovického Zálesí. Staré osídlení se potkává s kopcovitou venkovskou krajinou, která byla obydlena později. Mezi původní stavební techniky patřily corner-timbering  a udusaná hlína, obojí však bylo na konci 18. století nahrazeno vepřovicovými cihlami.
Hrabinova usedlost se skládá z obytného domu, stájí, malého sklepa a dvoupatrové sýpky. Statek a sýpka byly postaveny na konci 18. století, stáje však byly v 19. století přestavěny. Všechny stavby jsou postaveny z vepřovicových cihel. Dřevěný strop je pokrytý ochrannou vrstvou hlíny. Zdi jsou potaženy hliněnou omítkou a vybíleny vápnem. Malovaný modrý pruh ( podrovnávka ), charakteristický pro slovácký region, tvoří lem u základů zdí.
Obec Kaňovice koupila Hrabinovu usedlost v roce 2005, aby zde pořádala různé místní akce příhodně spjaté s lidovými tradicemi a vytvořila muzeum pod širým nebem, které dnes prezentuje tradiční interiéry, nástroje a zařízení.

-------- konec překladu ---------


              

Tento rázovitý hliněný dům, charakteristický pro Zálesí, byl podle data vytesaného na trámu v jizbě založen v roce 1788. Dům je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod evidenčním číslem 10602/7-8679 od 24. 5. 1995.

Patrová komora – špýchar (založený v roce 1796), patřící k rolnické usedlosti je rovněž zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod evidenčním číslem
22253/7-1932 od 3. 5. 1958.

Posledním trvale žijícím obyvatelem domu byl pan Alois Duda
 ( 1902 - 1975 ).  Jako téměř všechny rodiny naší obce měl i on přezdívku a to „Hrabina“.

Protože jmenovaný neměl žádné potomky, po jeho úmrtí v roce 1975, byly nemovitosti převedeny do vlastnictví tehdejšího MNV v Kaňovicích a pozemky Československému státu.

V dalších letech sloužil dům k rekreačním účelům. Postupně však chátral.

Poslední majitel nejevil o opravu žádný zájem a usedlost zanechal v havarijním stavu.

Dne 26. dubna 2005 obec usedlost odkoupila za 100 000,-- Kč a převedla ji do svého majetku.
Následně byl zpracován Ing. arch. Editou Vlčkovou „Projekt záchrany kulturní památky usedlosti č. p. 19“ s orientačním výpočtem celkových nákladů na opravu ve výši 2 688 000,-- Kč.

 


Opravy provedené na rolnické usedlosti od roku 2005 :


ROK 2006

Statické zajištění, oprava vnitřních a vnějších omítek, oprava komínu, oprava trámového stropu, obnova krovu, elektropřípojka domu, montáž elektroinstalace.

Celkové náklady činily     261 671,-- Kč
Dotace z Ministerstva kultury a Zlínského kraje 170 000,-- Kč
Vlastní prostředky z rozpočtu obce     91 671,-- Kč


ROK 2007


Oprava chlévů: rozebrání špatného zdiva, vystavění zdí, úprava zdiva (spárování, vyrovnání), demontáž stávající střechy, montáž podkrokevnic, montáž pozednice, montáž krovů, montáž latí, položení střešní krytiny, deštění, štíty.

Celkové náklady činily     230 000,-- Kč
Dotace z Ministerstva kultury    150 000,-- Kč
Vlastní prostředky z rozpočtu obce     80 000,-- Kč

 

ROK 2009

Oprava patrové komory z roku 1796 : demontáž stávající krytiny, demontáž latování, montáž latování, montáž krytiny, výměna vadných krovů, oprava komínu, otlučení venkovních omítek, nová venkovní hliněná omítka, bílení venkovní omítky, oprava vnitřních hliněných omítek, bílení vnitřních omítek, oprava venkovního schodiště a podesty dle původního stavu, oprava podlahy a pece.

Celkové náklady činily    150 600,-- Kč
Dotace z Ministerstva kultury  120 000,-- Kč
Vlastní prostředky z rozpočtu obce      30 600,-- Kč


Všechny tyto odborné práce byly prováděny autorizovanou firmou Zdeněk Skočovský  z Bystřice pod Lopeníkem.

 

Investice do oprav usedlosti v letech 2006 - 2009 REKAPITULACE :


Celkové náklady činily    642 271,-- Kč
Dotace z Ministerstva kultury
„Havarijní program“    370 000,-- Kč
Dotace Zlínského kraje
„Fond kultury Zlínského kraje“      70 000,-- Kč 
Vlastní prostředky z rozpočtu obce   202 271,-- Kč


 
Přehled akcí pořádaných kulturním výborem obce
na usedlosti:


 

 Akce 

2006  

 2007 

2008  

2009  

2010  

2011 

Silvestr  

 1.1.

 

 

 

 

 

Velikonoce  

 8.4.

24.3. 

15.3. 

4.4. 

 27.3.

16.4. 

Pletení ošatek  

23.9. 

 

 

 

 

 

Beseda Ptáci v zimě 

18.11. 

 

 

 

 

 

Kurz slaměných ozdob 

12.12. 

 

 

 

 

 

Savovka na textil 

 

 29.7.

 

 

 

 

Stezka odvahy 

 

31.8. 

30.8. 

 

 

 

Výroba litých svíček 

 

 7.10.

 

 

 

 

 Dýňová párty

 

27.10.

25.10.

 

 

 

Výstava hub 

 

29.10.

 

 

 

 

Vánoce 

 

8.12.

13.12.

 

11.12.

 

Obecní zabíjačka 

 

15.12.

6.12.

5.12.

4.12.

10.12.

Den řemesel 

 

 

20.9.

19.9.

18.9.

10.9.

Kosení trávy 

 

 

 

20.6.

 

 

Adventní setkání  

 

 

 

28.11.

 

 


 

Závěrem

Udělení ceny „Výjimečná hliněná architektura v Evropě – Ocenění 2011“, si velmi vážíme.

Po šesti letech od zakoupení usedlosti jsme takové ohodnocení nečekali, vždyť řada letitých historických budov v celé Evropě se podobného ocenění nedočkala.        

Snahou naší obce je zachovat tuto kulturní památku i dalším pokolením. Ukázat lidem, v jakém prostředí a skromných podmínkách dříve obyvatelé obcí žili a pracovali.

V neposlední řadě zde vytvořit také menší skanzen dobových prvků, nástrojů a nářadí a přiblížit občanům dobu již dávno minulou.

A v současné době zde pořádat různé kulturní akce, kurzy, přehlídky řemesel apod. a tím i trochu zviditelnit naši malou obec nejen v rámci Mikroregionu Luhačovské Zálesí, ale i celého Zlínského kraje.


V Kaňovicích 11. 11. 2011


                        Mikel Jiří – starosta

 

Interiér jizby
Interiér jizby

Interiér jizby
Interiér jizby

Interiér sýpky
Interiér sýpky

Interiér sýpky
Interiér sýpky

Usedlost ze dvora v roce 1943
Usedlost ze dvora v roce 1943

Usedlost ze dvora v roce 2011
Usedlost ze dvora v roce 2011

Sýpka v roce 1943
Sýpka v roce 1943

Sýpka v roce 2009
Sýpka v roce 2009

Chlévy před rekonstrukcí v roce 2007
Chlévy před rekonstrukcí v roce 2007

Chlévy po rekonstrukci v roce 2007
Chlévy po rekonstrukci v roce 2007

Sýpka před rekonstrukcí v roce 2009
Sýpka před rekonstrukcí v roce 2009

Sýpka po rekonstrukci v roce 2009
Sýpka po rekonstrukci v roce 2009

 

 

keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara istanbul düğün salonları istanbul düğün salonları ankara düğün salonları bursa düğün salonları izmir düğün salonları düğün salonları bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır kombi servisi ankara fotokopi makinası fotokopi selfie web tasarımı ankara almanya vize yds kursları genel ingilizce kursları tadilat tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı yapı denetim firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar acı çehre arap kızı kremi bombax diş beyazlatıcı maurers meksika biberi minoxidil radian masaj kremi rogain salyangoz kremi fx15 zayıflama kemeri uçak bileti mantolama yalıtım izolasyon mantolama ankara ısı yalıtımı taş yünü