Menu Content/Inhalt
mobil porno indir mobil porno indir
Aktuálně arrow Ochrana osobních údajů arrow Účely zpracování osobních dat
Účely zpracování osobních dat
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická)BOZP (listinně)Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická)Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická)Volební agenda (listinná)Kronika (listinná)Poplatky - psi, odpady, stočné, za pronájem popelových nádob, Evidence vývozu popelových nádob domácností (listinná, elektronická)Smlouvy o odvádění odpadních vod (listnná)Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná)Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická)Hřbitovní poplatky a nájmy hrobů (listinná)Podněty k územnímu plánu (listinná)Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky)Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická)Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně)Přidělení čísla popisného (listinná)Archivace stavební dokumentace (listinná)Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná)Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná)Czech Point- žádosti o výpis z RT (listinná)Úřední deska (fyzická, elektronická)Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, výborů (listinně i elektronicky)Knihovna: Seznam čtenářů (listinná)Seznam domů s jménem vlastníka, seznnam majitelů chat (listnná)JPO, SDH (listině)Významná jubilea (lstinně)Bytové hospodářství (nájemní smlouvy) (listinná, elektronicky)Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky)Účetnictví (listinná, elektronicky)Služba mobilní rozhlasKamerový systémEvidence stížností občanů a petic 
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)SprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceZpracovatelSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávce 
Účel zpracováníVedení mzdové a personální agendyBezpečnost na pracovištiVedení evidence obyvatelEvidence obyvatelVedení volebních seznamůVedení kronikyVýběr poplatkůUzavírání smluv o odvádění odpadních vodUzavírání smluvSpráva hrobových místEvidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních místZpracování územního plánuVedení e-mailové komunikaceVedení poštyStavební řízeníEvidence domůEvidence stavebních pracíSprávní rozhodnutíPrávo na informaceVyřízení žádostí Czech PointVyvěšování na úřední desceVedení agendy zastupitelstva, rady a výborůVedení seznamu čtenářůVedení evidence vlastníků nemovitostíVedení hasičeské jednotkyOcenění jubileí, vyhlášení rozhlasemBytové hospodářstvíEvidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obceVedení účetnictvíinformování občanů prostřednictvím sms zprávochrana majetku správce prostřednictvím kameryEvidence stížností občanů a petic 
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisízaměstnanci obciobyvatelé s trvalým bydlištěmObyvatelé s trvalým pobytemVoliči v obci, voliči na hlasovací průkazObčané obceObčané a majitelé nemovitostíObčanéObčané a jiníNájemcí hřbitovních místNájemcí hřbitovních místObčané a vlastníci nemovitostí, pozemků KorespondentiKorespondentiObčanéObčané obceObčanéObčanéŽadateléŽadateléObčané a jiné fyzické osobyObčané a jiné fyzické osobyČtenáři knihovnyVlastníci nemovitostíČlenové JSDHJubilanti obce, osoby týkající se události v obciNájemníciPlátci a příjemciPlátci a příjemciobčané přihlášení k mobilnímu rozhlasuosoby navstěvující venkovní bar v prostoru nádvoří úřaduOsoby vyjadřující stížnosti správci 
Kategorie osobních údajůJmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištěníjmenné, datum narození, podpisyjmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilostjmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydlištěJmenné, adresnné, datum narozeníJmennéJmenné, adresnníJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisyJmenné, adresné, datum narození, číslo hrobuJmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy Jemnné, kontaktní, adresníJmenné, adresnní, kontaktní, podpisJmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktníJmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcelyJména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontaktyJmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narozeníJmené, adresnné, kontakty, datum narozeníJménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpisJména, adresy, datum narození, parcelaJména, adresy, datum narození, parcelaJmenné, adresníJmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcelyJmenné, adresné, kontakty, datum narozeníJmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbuJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresníJmenné, adresníkontaktní, jmennéIdentifikační údaje ve forměkamerového záznamuJmenné, adresní, identifikační 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemcůUrčení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřadUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod.Určení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, katastr nemovitostíUrčení zaměstnanci, katastr nemovitostíUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUčení zaměstnanci, stavebním orgánUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, veřejnostUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a pojišťovnyurčení zaměstnanci 
Doba uchování osobních údajů50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby1 rok50 let5 let5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování10 let (poté archiv)5 let 5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)5 let5 let10 let (po ukončení platnosti)5 let5 let5 let5 letpo dobu trvání oprávněného zájmu obce5 let5 let 15 let1 rok10 let5 letpo dobu trvání oprávněného zájmu obce5 let1 rok10 let10 let10 letdo odhlášení odběru7 dní5 let 
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předáníNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENE 
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
ccccceccccccccecccecccecceeccafc 
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany  Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb.,zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník prácezák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelzák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelzák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb.zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcezák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích;zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchzák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluvzák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictvízák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictvízák. č.183/2006 Sb., stavební zákonzák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůzák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službězák. č. 183/2006 Sb., stavební zákonzák. č. 128/2000 Sb., o obcíchzákon č. 183/2006 Sb., stavební zákonzák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákonyzák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímzák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správyzák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímzák. č. 128/2000 Sb., o obcíchzák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fonduvyhl. č. 357/2013 Sb.,katastrální vyhláška; zák. č. 128/2000 Sb., o obcíchzák. č. 133/1985 Sb., o požární ochranězákon č. 128/2000 Sb., o obcíchzák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictvízák. č. 563/1991 Sb., o účetnictvíNení třeba vyplnit buňku.zákon č. 128/2000 Sb., o obcíchzákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutízákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýzákonnýNENEzákonný 
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?XXXXEvidence obyvatelEvidence obyvatelEvidence obyvatelXXXXXXXXXXXXCzechpointxXXEvidence obyvatelXEvidence obyvatelXXXXXX 
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tomNENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENE 
 

keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara istanbul düğün salonları istanbul düğün salonları ankara düğün salonları bursa düğün salonları izmir düğün salonları düğün salonları bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır kombi servisi ankara fotokopi makinası fotokopi selfie web tasarımı ankara almanya vize yds kursları genel ingilizce kursları tadilat tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı yapı denetim firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar acı çehre arap kızı kremi bombax diş beyazlatıcı maurers meksika biberi minoxidil radian masaj kremi rogain salyangoz kremi fx15 zayıflama kemeri uçak bileti mantolama yalıtım izolasyon mantolama ankara ısı yalıtımı taş yünü